ZenithRides

ZenithRides | Warunki korzystania z usługi

ZGODA NA NASZE WARUNKI PRAWNE

Strona internetowa Jesteśmy ("Firma", "my", "nas" lub "nasz") .

Obsługujemy stronę internetową Strona internetowa ("Witryna"), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odnoszą się do niniejszych warunków prawnych lub zawierają do nich link ("Warunki prawne") (łącznie "Usługi").

__________

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres support-zenithrides@mail.pl lub pocztą na adres Wełniany Rynek 8, 85-036 Bydgoszcz, Polska.

Niniejsze Warunki prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu ("Ty"), a Strona internetowa, dotyczącą Twojego dostępu do Usług i korzystania z nich. Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI TYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, WYRAŹNIE ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z USŁUG I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NICH.

Microsoft powiadomi Cię z wyprzedzeniem o wszelkich zaplanowanych zmianach w Usługach, z których korzystasz. Zmodyfikowane Warunki prawne wejdą w życie po opublikowaniu lub powiadomieniu użytkownika przez support-zenithrides@mail.pl, jak podano w wiadomości e-mail. Kontynuując korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmodyfikowanych warunków.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków prawnych do celów dokumentacji.

SPIS TREŚCI

1. NASZE USŁUGI 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA 4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 5. PRODUKTY 6 . ZAKUPY I PŁATNOŚCI 7. POLITYKA ZWROTÓW/ZWROTÓW 8. OPROGRAMOWANIE 9. ZABRONIONE DZIAŁANIA 10. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 11. LICENCJA NA SKŁADKI 12. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE RECENZJI 13. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 14. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH 15. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI 16. POLITYKA PRYWATNOŚCI 17. POWIADOMIENIE I POLITYKA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) 18. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE 19. MODYFIKACJE I PRZERWY 20. PRAWO WŁAŚCIWE 21. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 22. POPRAWKI 23. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 24. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 25. ODSZKODOWANIE 26. DANE UŻYTKOWNIKA 27. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY 28. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII 29. POSTANOWIENIA RÓŻNE 30. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1. NASZE USŁUGI

Informacje podawane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które nakładałyby na nas wymóg rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy.

Usługi nie są dostosowane do zgodności z przepisami branżowymi (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), federalna ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli interakcje użytkownika podlegałyby takim przepisom, użytkownik nie może korzystać z Usług. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który naruszałby Ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcji, oprogramowania, projektów stron internetowych, audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (łącznie "Treść"), a także znaków towarowych, znaków usługowych i logo w nich zawartych ("Znaki").

Nasze Treści i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treści i Znaki są dostarczane w Usługach lub za ich pośrednictwem "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ", wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznego celu biznesowego.

Korzystanie z naszych Usług przez użytkownika

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków prawnych, w tym sekcji "ZABRONIONE DZIAŁANIA" poniżej, udzielamy Ci niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na: uzyskać dostęp do Usług; i pobrać lub wydrukować kopię dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp. wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznego celu biznesowego.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, prosimy o przesłanie prośby na adres: support-zenithrides@mail.pl. Jeśli kiedykolwiek udzielimy Ci pozwolenia na publikowanie, powielanie lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, musisz zidentyfikować nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pojawiają się lub są widoczne podczas publikowania, powielania lub wyświetlania naszych Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w odniesieniu do Usług, Treści i Znaków.

Każde naruszenie niniejszych Praw Własności Intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków prawnych, a Twoje prawo do korzystania z naszych Usług wygaśnie natychmiast.

Twoje zgłoszenia i wkład

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą sekcją oraz sekcją "ZABRONIONE DZIAŁANIA" przed skorzystaniem z naszych Usług, aby zrozumieć (a) prawa, które nam przyznajesz i (b) obowiązki, które masz podczas publikowania lub przesyłania jakichkolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Wysyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje na temat Usług ("Zgłoszenia"), użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie na nas wszystkich praw własności intelektualnej do takich Materiałów. Użytkownik zgadza się, że będziemy właścicielami tego Materiału i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub wynagrodzenia dla Ciebie.

Wkład: Usługi mogą zapraszać Cię do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach internetowych i innych funkcjach, podczas których możesz tworzyć, przesyłać, publikować, wyświetlać, przesyłać, publikować, rozpowszechniać lub nadawać treści i materiały do nas lub za pośrednictwem Usług, w tym między innymi tekst, teksty, teksty, wideo, audio, zdjęcia, muzykę, grafikę, komentarze, recenzje, sugestie dotyczące ocen, dane osobowe lub inne materiały ("Wkład"). Wszelkie Materiały opublikowane publicznie będą również traktowane jako Wkład.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wkład może być widoczny dla innych użytkowników Usług i ewentualnie za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.

Publikując Wkład, udzielasz nam licencji (w tym na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska, znaków towarowych i logo): Publikując jakiekolwiek Wkłady, udzielasz nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od opłat, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji na: używanie, kopiowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie, odsprzedawanie, publikowanie, nadawanie, zmianę tytułu, przechowywanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, ponowne formatowanie, tłumaczenie, wyciąg (w całości lub w części), oraz wykorzystywać Państwa Wkład (w tym, bez ograniczeń, Państwa wizerunek, imię i głos) w jakimkolwiek celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, w celu przygotowania dzieł pochodnych lub włączenia do innych prac Państwa Wkładu oraz w celu udzielania sublicencji udzielonych w niniejszej sekcji. Nasze wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja obejmuje wykorzystanie przez nas imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz obrazów osobistych i komercyjnych dostarczonych przez użytkownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, co publikuje lub przesyła: Wysyłając nam Zgłoszenia i/lub publikując Wkład za pośrednictwem dowolnej części Usług lub udostępniając Wkład za pośrednictwem Usług poprzez połączenie swojego konta za pośrednictwem Usług z dowolnym kontem w sieci społecznościowej, użytkownik: potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi "DZIAŁANIAMI ZABRONIONYMI" i nie będziesz publikować, wysyłać, publikować, przesyłać ani przekazywać za pośrednictwem Usług żadnych Materiałów ani publikować żadnych Wkładów, które są nielegalne, nękające, nienawistne, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, zastraszające, obraźliwe, dyskryminujące, zagrażające jakiejkolwiek osobie lub grupie, o wyraźnie seksualnym charakterze, fałszywe, niedokładne, kłamliwe lub wprowadzające w błąd; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekać się wszelkich osobistych praw autorskich do takich Zgłoszeń i/lub Wkładów; gwarantuje, że wszelkie takie Zgłoszenia i/lub Wkłady są oryginalne dla użytkownika lub że użytkownik posiada niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Zgłoszeń i/lub Wkładów oraz że ma pełne uprawnienia do udzielania nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do swoich Zgłoszeń i/lub Wkładów; i gwarantują i oświadczają, że Przesłane materiały i/lub Wkłady nie stanowią informacji poufnych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Materiały i/lub Wkład i wyraźnie zgadza się zrekompensować nam wszelkie straty, które możemy ponieść z powodu naruszenia przez niego (a) niniejszej sekcji, (b) praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej lub (c) obowiązującego prawa.

Możemy usunąć lub edytować Twoje Treści: Chociaż nie mamy obowiązku monitorowania jakichkolwiek Wkładów, mamy prawo do usunięcia lub edycji dowolnego Wkładu w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli w naszej uzasadnionej opinii uznamy taki Wkład za szkodliwy lub naruszający niniejsze Warunki prawne. Jeśli usuniemy lub zmodyfikujemy taki wkład, możemy również zawiesić lub wyłączyć konto użytkownika i zgłosić go władzom.

Naruszenie praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w Usługach lub za ich pośrednictwem naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, natychmiast zapoznaj się z sekcją "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY" poniżej.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne w razie potrzeby; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będzie uzyskiwać dostępu do Usług w sposób zautomatyzowany lub nieludzki, czy to za pośrednictwem bota, skryptu lub w inny sposób; (6) nie będzie korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych; oraz (7) korzystanie z Usług nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Aby korzystać z Usług, może być wymagana rejestracja. Zgadzasz się zachować swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za wszelkie użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez Ciebie nazwy użytkownika, jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób niewłaściwa.

5. PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Usługach. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów. Wszystkie produkty są uzależnione od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnych produktów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Wiza
 • Karta Mastercard
 • American Express
 • PayPal

Użytkownik zgadza się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Usług. Ponadto zgadzasz się niezwłocznie aktualizować informacje o koncie i płatności, w tym adres e-mail, metodę płatności i datę ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie dodany do ceny zakupów zgodnie z naszym uznaniem za wymagany. Możemy zmienić ceny w dowolnym momencie.

Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego przez Ciebie dostawcy płatności takimi kwotami po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Usług. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

7. POLITYKA ZWROTÓW/ZWROTÓW

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką zwrotów zamieszczoną w Usługach przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów.

8. OPROGRAMOWANIE

Możemy dołączać oprogramowanie do użytku w związku z naszymi Usługami. Jeśli takiemu oprogramowaniu towarzyszy umowa licencyjna użytkownika końcowego ("EULA"), korzystanie z oprogramowania podlegają warunkom umowy EULA. Jeśli takiemu oprogramowaniu nie towarzyszy umowa EULA, udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej, osobistej i niezbywalnej licencji na korzystanie z takiego oprogramowania wyłącznie w związku z naszymi usługami i zgodnie z niniejszymi Warunkami prawnymi. Wszelkie oprogramowanie i związana z nim dokumentacja są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Użytkownik akceptuje wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania lub działania jakiegokolwiek oprogramowania. Użytkownik nie może powielać ani rozpowszechniać żadnego oprogramowania, chyba że jest to zgodne z umową EULA lub niniejszymi Warunkami prawnymi.

9. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie zatwierdzone lub zatwierdzone przez nas.

Jako użytkownik Usług zgadzasz się:

 • Systematyczne pobieranie danych lub innych treści z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
 • Oszukiwanie, oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy próbach uzyskania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obchodzenie, wyłączanie lub w inny sposób ingerowanie w funkcje związane z bezpieczeństwem Usług, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usług i / lub Treści w nich zawartych.
 • Dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, naszym zdaniem, nam i/lub Usługom.
 • Wykorzystywać jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług w celu nękania, znęcania się lub krzywdzenia innej osoby.
 • Niewłaściwie korzystać z naszych usług pomocy technicznej lub przesyłać fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystać z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.
 • Angażowanie się w nieautoryzowane ramki lub łącza do Usług.
 • Przesyłanie lub przesyłanie (lub próba przesłania lub przesłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Usług przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają użytkowanie, funkcje, działanie lub konserwację Usług.
 • Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub używanie jakichkolwiek eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych.
 • Usunąć informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 • Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi czyste formaty wymiany grafiki ("gify"), piksele 1×1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy gromadzenia" lub "pcms").
 • Zakłócać, zakłócać lub tworzyć nadmiernego obciążenia Usług lub sieci lub usług połączonych z Usługami.
 • Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić jakimkolwiek naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w świadczenie jakiejkolwiek części Usług na rzecz użytkownika.
 • Podejmować prób obejścia jakichkolwiek środków Usług mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Usług lub jakiejkolwiek części Usług.
 • Kopiować lub dostosowywać oprogramowania Usług, w tym między innymi kodu Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania stanowiącego część Usług lub w jakikolwiek inny sposób stanowiącego część Usług.
 • Z wyjątkiem przypadków wynikających ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, scrapera lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Usług, lub używać lub uruchamiać nieautoryzowany skrypt lub inne oprogramowanie.
 • Korzystaj z usług agenta zakupów lub agenta zakupów, aby dokonywać zakupów w Usługach.
 • Nieautoryzowane korzystanie z Usług, w tym zbieranie nazw użytkowników i/lub adresów e-mail za pomocą środków elektronicznych lub innych w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystać z Usług w ramach jakichkolwiek starań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystać z Usług i / lub Treści w celu generowania przychodów lub przedsięwzięć komercyjnych.
 • Korzystać z Usług w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.

10. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Usługi mogą zapraszać Cię do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach internetowych i innych funkcjach, a także mogą zapewniać Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w Usługach, w tym między innymi tekstu, tekstów, tekstów, wideo, audio, zdjęcia, grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (zwane łącznie "Wkładami"). Wpisy mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług oraz za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie Materiały przesyłane przez użytkownika mogą być traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakikolwiek Wkład, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub autorskich praw osobistych osób trzecich.
 • Użytkownik jest twórcą i właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody, zgody i pozwolenia na korzystanie i upoważnianie nas, Usług i innych użytkowników Usług do korzystania z jego Wkładu w dowolny sposób przewidziany w Usługach i niniejszych Warunkach prawnych.
 • Użytkownik posiada pisemną zgodę, zgodę i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w swoich Wkładach na wykorzystanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania jego Wkładu w dowolny sposób przewidziany w Usługach i niniejszych Warunkach prawnych.
 • Twój wkład nie jest fałszywy, niedokładny ani wprowadzający w błąd.
 • Twój wkład nie jest niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
 • Twój wkład nie jest obsceniczny, lubieżny, lubieżny, brudny, brutalny, napastliwy, oszczerczy, oszczerczy lub w inny sposób niewłaściwy (zgodnie z naszym ustaleniami).
 • Twój wkład nie wyśmiewa, nie wyśmiewa, nie dyskredytuje, nie zastrasza ani nie obraża nikogo.
 • Twój Wkład nie jest wykorzystywany do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) jakiejkolwiek innej osoby ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.
 • Twój wkład nie narusza żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasad.
 • Twój wkład nie narusza prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
 • Twoje Wpisy nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów dotyczących pornografii dziecięcej ani w żaden inny sposób nie mają na celu ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.
 • Twój wkład nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub upośledzeniem fizycznym.
 • Twój wkład w żaden inny sposób nie narusza ani nie łączy się z materiałami, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków prawnych lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższych narusza niniejsze Warunki prawne i może skutkować między innymi wypowiedzeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Usług.

11. LICENCJA NA WKŁAD

Publikując swój Wkład w dowolnej części Usług lub udostępniając Wkład w Usługach poprzez połączenie swojego konta z Usług z dowolnym kontem w sieci społecznościowej, automatycznie przyznajesz, a oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od opłat licencyjnych, w pełni opłacone, ogólnoświatowe prawo i licencja na hostowanie, używanie, kopiowanie, reprodukowanie, ujawnianie, sprzedawanie, odsprzedawanie, publikowanie, nadawanie, zmianę nazwy, archiwizowanie, przechowywanie, buforowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, ponowne formatowanie, tłumaczenie, przesyłanie, wyciąg (w całości lub w części) i rozpowszechnianie takich Wkładów (w tym, bez ograniczeń, wizerunku i głosu użytkownika) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, a także w celu przygotowania dzieł pochodnych, lub włączać do innych utworów takie wkłady oraz udzielać i zatwierdzać sublicencje na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach multimedialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do każdej formy, mediów lub technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo oraz obrazów osobistych i komercyjnych dostarczonych przez użytkownika. Zrzekasz się wszelkich praw moralnych do swoich Wkładów i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób dochodzone do Twojego Wkładu.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do Twojego wkładu. Użytkownik zachowuje pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Wkładem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich Wkładach dostarczone przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój wkład w Usługi i wyraźnie zgadza się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z jego wkładem.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, (1) edytować, redagować lub w inny sposób zmieniać wszelkie Wkłady; (2) w celu zmiany kategorii wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w Usługach; oraz (3) wstępnego sprawdzenia lub usunięcia wszelkich Wkładów w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twojego wkładu.

12. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW

Możemy udostępniać Ci obszary w Usługach, w których możesz wystawiać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełniać następujące kryteria: (1) powinieneś mieć doświadczenie z pierwszej ręki z osobą/podmiotem poddawanym przeglądowi; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów ani obraźliwego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli publikujesz negatywne recenzje; (6) nie powinieneś wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie wolno publikować fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani usuwania recenzji, nawet jeśli ktoś uważa recenzje za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas popierane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przeglądy ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakiegokolwiek przeglądu. Publikując recenzję, niniejszym udzielasz nam wieczystego, niewyłącznego, ogólnoświatowego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie w dowolny sposób, wyświetlanie, wykonywanie i / lub rozpowszechnianie wszystkich treści związanych z recenzją.

13. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach funkcjonalności Usług użytkownik może połączyć swoje konto z kontami online posiadanymi u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto zwane jest dalej "Kontem strony trzeciej") poprzez: (1) podanie danych logowania do Konta strony trzeciej za pośrednictwem Usług; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Konta strony trzeciej użytkownika, co jest dozwolone na mocy obowiązujących warunków regulujących korzystanie z każdego Konta strony trzeciej. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do ujawnienia nam swoich danych logowania do Konta strony trzeciej i/lub udzielenia nam dostępu do swojego Konta strony trzeciej, bez naruszenia przez niego jakichkolwiek warunków regulujących korzystanie z odpowiedniego Konta strony trzeciej oraz bez zobowiązania nas do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub poddania nas jakimkolwiek ograniczeniom użytkowania nałożonym przez zewnętrznego usługodawcę Konta strony trzeciej. Udzielając nam dostępu do dowolnych Kont stron trzecich, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (w stosownych przypadkach) wszelkie treści, które użytkownik dostarczył i przechowuje na swoim Koncie strony trzeciej ("Treści w sieciach społecznościowych"), aby były one dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem za pośrednictwem konta użytkownika, w tym między innymi wszelkie listy znajomych oraz (2) możemy przesyłać i otrzymywać z jego Konta strony trzeciej dodatkowe informacje w zakresie, w jakim użytkownik są powiadamiani, gdy połączysz swoje konto z Kontem strony trzeciej. W zależności od wybranych przez Użytkownika Kont stron trzecich i zgodnie z ustawieniami prywatności ustawionymi na takich Kontach stron trzecich, dane osobowe publikowane na Kontach stron trzecich mogą być dostępne na koncie Użytkownika w Usługach i za jego pośrednictwem. Należy pamiętać, że jeśli Konto strony trzeciej lub powiązana usługa staną się niedostępne lub nasz dostęp do takiego Konta strony trzeciej zostanie zamknięty przez zewnętrznego usługodawcę, Treści z sieci społecznościowych mogą nie być już dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem. Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia połączenia między swoim kontem w Usługach a Kontami stron trzecich w dowolnym momencie. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TWOJE RELACJE Z ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI USŁUG POWIĄZANYMI Z TWOIMI KONTAMI STRON TRZECICH SĄ REGULOWANE WYŁĄCZNIE UMOWĄ (UMOWAMI) Z TAKIMI ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI USŁUG. Nie dokładamy wszelkich starań, aby sprawdzać jakiekolwiek Treści z Sieci Społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, legalności lub nienaruszania praw, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści z Sieci Społecznościowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy uzyskać dostęp do jego książki adresowej e-mail powiązanej z Kontem strony trzeciej i listy kontaktów przechowywanej na urządzeniu mobilnym lub tablecie wyłącznie w celu identyfikacji i informowania o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z Usług. Użytkownik może dezaktywować połączenie między Usługami a Kontem strony trzeciej, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych lub za pośrednictwem ustawień konta (jeśli dotyczy). Podejmiemy próbę usunięcia wszelkich informacji przechowywanych na naszych serwerach, które zostały uzyskane za pośrednictwem takiego Konta strony trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostaną powiązane z Twoim kontem.

14. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Usługi mogą zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny) łącza do innych stron internetowych ("Witryny osób trzecich"), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do stron trzecich lub pochodzące od nich ("Treści stron trzecich"). Takie Strony internetowe osób trzecich i Treści stron trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Usług lub jakiekolwiek Treści stron trzecich zamieszczone, dostępne za pośrednictwem lub zainstalowane z Usług, w tym za treść, dokładność, obraźliwy charakter, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne polityki lub zawarte w Witrynach Internetowych Osób Trzecich lub Witrynach Osób Trzecich lub Witrynach Osób Trzecich Zawartość. Włączenie, umieszczenie linku lub zezwolenie na korzystanie lub instalację jakichkolwiek Stron Internetowych Osób Trzecich lub Treści Osób Trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia lub poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn Internetowych Osób Trzecich lub korzystać lub instalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki prawne już nie obowiązują. Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzi z Usług lub związanej z dowolnymi aplikacjami, z których korzysta lub instaluje z Usług. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są wyłącznie między Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich i zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto użytkownik zobowiązuje się zwolnić nas z odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika lub szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z lub w jakikolwiek sposób wynikające z jakichkolwiek Treści stron trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami Stron Trzecich.

15. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmówić, ograniczyć dostęp, ograniczyć dostępność lub wyłączyć (w zakresie możliwym technologicznie) dowolny z Twoich Wkładów lub jakiejkolwiek jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Usług lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są zbyt duże lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

16. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Korzystając z Usług, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Należy pamiętać, że Usługi są hostowane w Wielkiej Brytanii. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług z dowolnego innego regionu świata, na mocy przepisów lub innych wymogów regulujących gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów prawa w Wielkiej Brytanii, wówczas kontynuując korzystanie z Usług, przekazujesz swoje dane do Wielkiej Brytanii i wyraźnie wyrażasz zgodę na przesyłanie i przetwarzanie swoich danych w Wielkiej Brytanii.

17. POWIADOMIENIE I POLITYKA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Powiadomienia

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w Usługach lub za ich pośrednictwem naruszają prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, natychmiast powiadom naszego Wyznaczonego agenta ds. praw autorskich, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej ("Powiadomienie"). Kopia Powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która opublikowała lub przechowywała materiał wskazany w Zgłoszeniu. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem federalnym użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli złoży istotne fałszywe informacje w powiadomieniu. Tak więc, jeśli nie masz pewności, że materiały znajdujące się w Usługach lub do których łącza naruszają Twoje prawa autorskie, powinieneś najpierw rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem.

Wszystkie Powiadomienia powinny spełniać wymagania DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) i zawierać następujące informacje: (1) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone; (2) identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli Powiadomienie obejmuje wiele dzieł chronionych prawem autorskim w Usługach, reprezentatywną listę takich dzieł w Usługach; (3) identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem działań naruszających prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału; (4) informacje wystarczające do skontaktowania się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można skontaktować się ze stroną skarżącą; (5) oświadczenie, że strona skarżąca w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz (6) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne, oraz, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Roszczenie wzajemne

Jeśli uważasz, że Twój własny materiał chroniony prawem autorskim został usunięty z Usług w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, możesz przesłać pisemne roszczenie wzajemne do [nas/naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich], korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej ("Roszczenie wzajemne"). Aby być skutecznym roszczeniem wzajemnym zgodnie z ustawą DMCA, roszczenie wzajemne musi zawierać zasadniczo następujące elementy: (1) identyfikację materiału, który został usunięty lub wyłączony, oraz lokalizację, w której materiał pojawił się przed jego usunięciem lub zablokowaniem; (2) oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego, w którym znajduje się Twój adres, lub, jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla dowolnego okręgu sądowego, w którym się znajdujemy; (3) oświadczenie, że zaakceptujesz doręczenie pisma procesowego od strony, która złożyła Powiadomienie, lub przedstawiciela strony; (4) imię i nazwisko, adres i numer telefonu; (5) oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że w dobrej wierze uważasz, że dany materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub zablokowany; oraz (6) Twój podpis fizyczny lub elektroniczny.

Jeśli wyślesz nam ważne, pisemne Roszczenie wzajemne spełniające wymagania opisane powyżej, przywrócimy usunięty lub wyłączony materiał, chyba że najpierw otrzymamy powiadomienie od strony składającej Powiadomienie informujące nas, że taka strona wniosła powództwo sądowe w celu powstrzymania Cię od angażowania się w działania naruszające prawa związane z danym materiałem. Pamiętaj, że jeśli użytkownik oświadczy w istotny sposób, że wyłączone lub usunięte treści zostały usunięte przez pomyłkę lub błędną identyfikację, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, w tym koszty i honoraria adwokackie. Złożenie fałszywego roszczenia wzajemnego stanowi krzywoprzysięstwo.

Wyznaczony agent ds. praw autorskich

 • Do wiadomości: Copyright Agent
 • Wełniany Rynek 8, 85-036 Bydgoszcz, Polska
 • support-zenithrides@mail.pl

18. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Usług. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMÓWIĆ DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH USTAWOWYCH LUB WYKONAWCZYCH. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE Z USŁUG LUB UCZESTNICTWO W NICH LUB USUNĄĆ KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE UŻYTKOWNIK OPUBLIKOWAŁ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

Jeśli zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu, nie możesz zarejestrować się i utworzyć nowego konta pod swoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwą jakiejkolwiek strony trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu strony trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

19. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia treści Usług w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszych Usługach. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia całości lub części Usług bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne lub być konieczne przeprowadzenie konserwacji związanej z Usługami, powodujące przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, zaprzestania świadczenia Usług lub modyfikowania w inny sposób w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich podczas przestoju lub zaprzestania świadczenia Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub zwolnień w związku z nimi.

20. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki prawne podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii, a Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie stosowana. Jeśli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się w UE, USA lub którymkolwiek z pozostałych 62 krajów będących stronami konwencji, dodatkowo posiadasz ochronę zapewnianą przez obowiązkowe przepisy prawa w Twoim kraju zamieszkania. Oznacza to, że możesz złożyć roszczenie w celu obrony swoich praw do ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków prawnych w Anglii lub w dowolnym kraju będącym stroną konwencji, w którym mieszkasz.

21. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wiążący arbitraż

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków prawnych lub z nimi związane będą rozstrzygane przez arbitra wyznaczonego zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Trybunału Arbitrażowego, który jest częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego z siedzibą w Strasburgu. Miejscem takiego arbitrażu będzie Anglia. Językiem postępowania jest język angielski. Prawem właściwym dla tych postępowań jest prawo Anglii.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu w Stanach Zjednoczonych. Prawem właściwym dla tych postępowań jest prawo Stanów Zjednoczonych.

Dla rezydentów każdego innego kraju miejsce arbitrażu i procedury są takie same jak te przewidziane dla rezydentów Unii Europejskiej.

Ograniczenia

Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żaden arbitraż nie może być połączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie istnieje prawo ani upoważnienie do arbitrażu jakiegokolwiek Sporu na podstawie pozwu zbiorowego lub do korzystania z procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie istnieje prawo ani upoważnienie do wniesienia jakiegokolwiek Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane z zarzutami kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia lub z nich wynikające; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek Sporu wchodzącego w zakres części niniejszego postanowienia uznanej za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w ramach sądów wymienionych powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

22. KOREKTY

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

23. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I KORZYSTANIEM Z NICH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH, (3) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I / LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I / LUB INFORMACJI FINANSOWYCH W NICH PRZECHOWYWANYCH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO USŁUG LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ, I / LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK WITRYNY HIPERŁĄCZA LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNY LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ NA JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A MY NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

24. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONE ZYSKI, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED WYSTĄPIENIEM JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY ROSZCZENIA. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE, A TOBIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

25. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkie nasze odpowiednie urzędy, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami adwokackimi, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z: (1) Twojego wkładu; (2) korzystanie z Usług; (3) naruszenia niniejszych Warunków prawnych; (4) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (5) naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działanie wobec innego użytkownika Usług, z którym Użytkownik połączył się za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, w przypadku których jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega temu zabezpieczeniu, gdy tylko się o tym dowiemy.

26. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Usług w celu zarządzania wydajnością Usług, a także dane dotyczące korzystania z Usług. Chociaż regularnie wykonujemy kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań podjętych podczas korzystania z Usług. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działania przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

27. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Usług, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy mu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i w ramach Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja była pisemna. NINIEJSZYM ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych, lub do płatności lub udzielania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż elektroniczny.

28. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeśli jakakolwiek skarga do nas nie zostanie pomyślnie rozwiązana, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Skarg Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

29. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub niewyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie scedować niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeśli którekolwiek z postanowień lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to lub jego część uznaje się za oddzielną od niniejszych Warunków prawnych i nie wpływa ona na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Nie istnieje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek pracy lub stosunek agencyjny powstały między Tobą a nami w wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, które możesz mieć w oparciu o formę elektroniczną niniejszych Warunków prawnych i brak podpisania przez strony niniejszych Warunków prawnych.

30. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług prosimy o kontakt pod adresem:

Wełniany Rynek 8, 85-036 Bydgoszcz, Polska

+48 24 256 02 22

support-zenithrides@mail.pl